RÀDIO CLUB AUROBASES TROFEU I DIPLOMA COMARQUES CATALANES

BASES TROFEO Y DIPLOMA COMARCAS CATALANAS

TROFEU COMARQUES CATALANES

(modificació de les publicades el juny de 1.991)

Tindran dret a obtenir el TROFEU COMARQUES CATALANES totes les estacions amb llicència oficial del Servei de Radioafeccionats que acreditin mitjançant tarja QSL, haver contactat amb, com a mínim, una estació - fixa o portable - de cada una de les Comarques del Principat de Catalunya.

Modalitats i bandes: QSO realitzats fins el dia 31 d'agost de 1999, indistintament, totes les autoritzades per al Servei de Radioafeccionats. A partir d'aquesta data únicament vàlides la banda de VHF (inclòs 50 MHz.) i superiors. No s'admeten els contactes operats a través de repetidors (inclosos els digitals). S'acceptaran tots els que hagi efectuat un mateix operador, amb qualsevol dels indicatius oficials que li hagin atorgat a partir del dia 1 de gener de 1.988.

Per a sol·licitar el Trofeu, cal enviar una carta amb les dades personals i les targes QSL (que seran retornades al seu destinatari). La carta haurà d'ésser certificada i amb acusament de rebuda, adreçada al R.C. AURO / TROFEU COMARQUES CATALANES. Els lliuraments del Trofeu, es faran un cop l'any, públicament coincidint amb el repartiment de premis del Concurs Comarques Catalanes.

 

DIPLOMA COMARQUES CATALANES

Regeixen les mateixes bases que per al TROFEU COMARQUES CATALANES excepte en les bandes: Es permeten totes les autoritzades sense limitació de data.

Santpedor, juny de 1.999

---

TROFEO COMARCAS CATALANAS

(modificación de las publicadas en Junio de 1.991)

Tendrán derecho a obtener el TROFEO COMARCAS CATALANAS todas las estaciones con licencia oficial del Servicio de Radioaficionados que mediante tarjeta QSL, haber contactado, como mínimo, una estación - fija o portable - de cada una de las Comarcas del Principado de Cataluña.

Modalidades y bandas: QSO realizados hasta el día 31 de Agosto de 1.999, indistintamente, todas las autorizadas para el Servicio de Radioaficionados. A partir de esta fecha únicamente válidas la banda de VHF (incluido 50 MHz.) y superiores. No se admiten contactos operados a través de repetidores (incluidos los digitales). Se aceptarán todos los que haya efectuado un mismo operador, con cualquiera de los indicativos oficiales que le hayan sido otorgados desde el día 1 de Enero de 1.988.

Para solicitar el Trofeo, es preciso enviar una carta con los datos personales y las tarjetas QSL (que serán devueltas a su destinatario). La carta deberá certificarse con acuse de recibo, dirigida a R.C. AURO / TROFEO COMARCAS CATALANAS. Las entregas del Trofeo se efectuarán una vez al año, públicamente coincidiendo con el reparto de premios del Concurso Comarcas Catalanas.

DIPLOMA COMARCAS CATALANAS

Rigen las mismas bases que para el TROFEO COMARCAS CATALANAS a excepción de las bandas: Se permiten todas las autorizadas sin limitación de fecha.

Santpedor, Junio de 1.999